•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výzva na predloženie cenových ponúk

 09.03.2018

Obec Malá Čalomija, Malá Čalomija 46, 991 08 Malá Čalomija

Výzva na predloženie cenových ponúk


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Malá Čalomija
Sídlo: č. 46, 991 08 Malá Čalomija
IČO : 00647403
Zastúpený: Miroslav Hlačok – starosta obce
Tel. +421 903 942 511
E-mail: m.hlacok@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie a kontaktné miesto na predloženie ponúk:
TOMO Consule, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec
Telefón: +421 903 547 093
E-mail: verejneobstaravanie@tomoconsult.sk

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je
uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách
3. Názov Zákazky: ,,Projekt pre stavebné povolenie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry obec Malá Čalomija“

4. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 23.11.2017 o 10.00 hod.
5. Otváranie ponúk: 23.11.2017 o 15:00 hod., miesto: TOMO Consult, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec

6. Postup: v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

7. Súťažné podklady: Súťažné podklady s prílohami si môžete vyžiadať na základe
písomnej žiadosti zaslanej na adresu gestora verejného obstarávania

8. Gestor verejného obstarávania:
- TOMO Consult, s.r.o., Erenburgova 723/26, 984 01 Lučenec
email: verejneobstaravanie@tomoconsult.sk, tel. +421 903 547 093

9. Zasielanie súťažných podkladov: Súťažné podklady budú záujemcom odoslané
elektronicky pričom záujemca je povinný potvrdiť ich prijatie.

10. Ostatné pokyny: sú uvedené v súťažných podkladoch.

.................................................................................

Miroslav Hlačok
Starosta obce

Príloha : Súťažné podklady 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár