•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Návrh Všeobecné záväzné nariadenia

 06.03.2023

OBEC MALÁ ČALOMIJA

Všeobecne záväzné nariadenie

O podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 1/2023

OBEC MALÁ ČALOMIJA

Výtlačok č.: 1

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva)

Vyvesený na úradnej tabuli obce Malá Čalomija

06.03.2023

Zverejnený na webovom sídle obce Malá Čalomija

06.03.2023

Lehota na podanie pripomienok (najmenej desaťdňová lehota)

Počet podaných pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok doručené poslancom dňa:

Nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom obce Malá Čalomija

Deň vydania

Deň vyvesenia všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli obce   Malá Čalomija

Deň vyvesenia všeobecne záväzného nariadenia na webovom sídle obce Malá Čalomija

Deň nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia (účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti):

                                                                                                                                                                2/3

Obec Malá Čalomija v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe článku 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani vydáva toto

  Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čalomija

č. 1 / 2023

O podmienkach umiestňovania volebných plagátov

   Článok  č. 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Článok  č. 2

Umiestňovanie volebných plagátov

1. Na umiestnenie volebných plagátov sú vyhradené tieto miesta :

        a. tabuľa umiestnená pri autobusovej zastávke

2. plochy na vylepovanie reklamných plagátov budú rozdelené medzi jednotlivé kandidujúce subjekty ( politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidát)  v súlade so zásadou rovnosti, a to po zaregistrovaní kandidujúcich subjektov.

3. Volebné plagáty môže kandidujúci subjekt umiestňovať len na plochu, ktorá mu bola pridelená. Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. Pridelená plocha sa poskytuje kandidujúcim subjektom bezplatne.

                                                                                                                                                           3/3

4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na pridelenej ploche, táto mu napriek ostáva pridelená až do konca volebnej kampane a nepodlieha prerozdeleniu medzi ostatné kandidujúce subjekty.

Článok 3

Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom                                  v Malej Čalomiji  dňa

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08.00 - 12:30 13:30 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 12:30
  Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár